Chceme-li PROBUDIT národ, je třeba mu předložit něco zcela nového a originálního, v čem by se mohl blýsknout a ukázat, co umí. Něco, co PROBUDÍ jeho originalitu, nadšení a elán. Odpověď na otázku naleznete v níže uvedeném manuálu.

V uvedených manuálech se již vícekrát objevil název jednoho ze dvou vesmírných těles, o nichž hovoříme jako o „světlech“ – zde mám na mysli Lunu neboli Měsíc, která ovlivňuje jednak dění na planetě Zemi a také naše emoce a pocity. Pojďme se tedy seznámit s „Příběhem Gaie – Matky Země“, abychom mohli posoudit, jak je život každého z nás propojen s Vesmírem, čímž zároveň propojíme všechno to, co jste se dosud dočetli, s řeckou mytologií. Čerpat totiž budeme z knihy „Bohové řecké mytologie„, která vlastně vypráví „příběh Gaie – Matky Země“. Knihu „Bohové řecké mytologie“ jsem vybrala z toho důvodu, protože u některých řeckých bohů jsou uvedena i jejich latinská jména, která se shodují s názvy planet, čímž se propojení řeckých bohů a vesmírných těles podstatně zjednoduší a rovněž je lze snadno propojit s životem každého z nás – alespoň u těch planet, které známe.

2.6.4. Jak PROBUDIT národ?

Máme-li PROBUDIT národ, pak je dobré využít k tomu „správného načasování“. Originalita v tomto případě spočívá v tom, že děláte věci tehdy, kdy je pro ně ta nejvhodnější doba. Začínáme rychleji se pohybujícími planetami a v dalších záložkách přejdeme k těm pomalejším, s nimiž se duchovně rozvíjíme a plníme si generační úkoly.

Naučte se opět milovat sami sebe i svůj život

Při plnění úkolů, které Vám předkládá VESMÍRNÝ UČITEL planeta Saturn, je dost možné, že se objeví něco zcela nového, nějaká naprosto originální možnost nebo situace, která nám při plnění úkolů VESMÍRNÉHO UČITELE pomůže. Zkusíte-li to podle toho, jak to máte nastaveno z okamžiku narození postavením planety Saturn, dost možná se tak „narodí“ zcela nový a originální plán pro Vaši VIZI. Převezmete-li zodpovědnost za své konání při naplňování své VIZE, pak můžete PROBUDIT své originální vlohy a schopnosti podle postavení planety Uran ve Vašem horoskopu narození. Právě planeta Uran má něco společného s technikou. Pojďme se tedy ještě jednou vrátit k manuálu PROCES UČENÍ. Z něj si vybereme ty informace, u nichž propojíme to, co je uvedeno v manuálu PROCES UČENÍ s tím, co je uvedeno v MAPĚ ŽIVOTA, tedy s běžným životem a řekneme si, jak to udělat, aby byly obě stránky, tedy jak učení za pomoci techniky, tak samotný život, vyrovnány a setkaly se v samotném středu. To se dočtete v níže uvedeném textu.

MANUÁL

Typy učení

Různé typy efektivity učení popsané pyramidou učení mohou být reprezentovány různými způsoby. Pasivní učení, jako je pouhé čtení nebo sledování ukázek, představuje pouze malé procento celkové zkušenosti s učením. Aktivní učení, které zahrnuje diskuzi a sdílení poznatků s ostatními, může zvýšit zkušenost s učením až o 50 % a vlastní cvičení ji může přinést až o 75 %.

Míra retenceUčební aktivita před testem znalostí
90 %Učit někoho jiného/použít ihned.
75 %Upotřebení,  co se člověk naučil.
50 %Zapojit se do skupinové diskuze.
30 %Demonstrace jak se něco dělá.
20 %Sledujte video.
10 %Četba
5 %Poslouchejte přednášku.

Abychom rozeznali kvalitu a užitečnost informací, které shromažďujeme, potřebujeme mít repertoár, který vychází z procvičování a pochopení kontextu tématu. Efektivita učení také závisí na motivaci, zaměření a jasném cíli. Rozpoznání i menších úspěchů a pokroku může pomoci udržet si motivaci.

Dělat si přestávky a zůstat v klidu během procesu učení je zásadní, protože přílišné učení bez přestávek může vést k uvíznutí. Když uvízneme, musíme být kreativní a věnovat pozornost i těm nejmenším detailům. Naše znalosti a zkušenosti jsou založeny na asociacích a tyto asociace jsou posilovány praxí.

Ke zlepšení kreativity a dovedností při řešení problémů lze shromažďovat informace o různých metodách a vytvářet si přehled, jak najít nejlepší způsob, jak kreativně myslet.

Stručně řečeno, pyramida učení zdůrazňuje důležitost aktivního učení a cvičení pro zlepšení zážitku z učení. Důležitá je také motivace, soustředění a jasné cíle, stejně jako přestávky a kreativita, když se zasekl. A konečně, ke zlepšení dovedností při řešení problémů je možné shromáždit informace o různých metodách a vytvořit přehled, aby bylo možné najít nejlepší přístup.

Mozek

Pro lepší pochopení nadcházejících sekcí je nutné seznámit se s naším mozkem a jeho součástmi. Náš mozek je pozoruhodný orgán, který definuje naši identitu a osobnost, přesto zůstává nejzáhadnější oblastí studia. Existuje mnoho mylných představ o mozku, jako je přesvědčení, že využíváme pouze malé procento naší mozkové kapacity, což je zcela mylné. Studie využívající elektroencefalografii (EEG) a funkční MRI (fMRI) prokázaly, že náš mozek je vždy aktivní ve všech oblastech.

Dalším rozšířeným mýtem je, že inteligence je určena rychlostí, jakou se učíme, což není pravda. Oblasti mozku zodpovědné za složité logické úkoly se nevyvíjejí, dokud nám není 20 let, a každý člověk potřebuje jedinečné množství času na rozvoj specifických oblastí mozku. Například Albert Einstein nebyl v matematice výjimečný a během školní docházky se učil pomalu, zatímco někteří jedinci mohou vynikat v jednom předmětu, ale v jiném mají problémy kvůli rozdílům ve vývoji mozku.

Rozvoj specifických oblastí mozku je také zodpovědný za různé kognitivní schopnosti, které máme, jako je paměť, jazyk, vnímání, řešení problémů a mentální vůle. Přestože stále nejsme schopni přesně definovat, co je myšlenka, kognitivní věda zkoumá vědomé a podvědomé procesy, aby pochopila důležitost a dopad našich kognitivních schopností. Následující části se ponoří hlouběji do toho, jak můžeme ovlivnit náš mozek pomocí různých metod objevených v průběhu let.

Vůle

Termín „vůle“ je pojem, který má v různých oborech různé výklady. V psychologii je vůle považována za deskriptivní konstrukt, který vyžaduje vědomé rozhodnutí jednat a je primárně spojen s racionálním chováním. Pojem vůle má různé významy a používá se v různých kontextech. Vztahuje se k duševnímu aktu, ze kterého vzniká impuls k dosažení konkrétních cílů, stanovení cílů a konečnému převedení těchto osobně nebo kolektivně učiněných rozhodnutí do akce, která je vědomou a záměrnou nebo dokonce plánovanou akcí.

Efektivita učení

Oblast informační bezpečnosti je rozsáhlá a komplexní, s mnoha tématy k pokrytí a technickými znalostmi, které je třeba získat. I když je to nezbytné pro posílení našich dovedností a úspěch v oboru, může být také náročné najít a použít informace, které potřebujeme. Musíme překonat výzvu zkombinovat naše stávající znalosti, adaptace a nové informace, stejně jako obtížnost manipulace s obrovským množstvím informací a jejich přizpůsobení našim silným a slabým stránkám.

Abychom rozeznali kvalitu a užitečnost informací, které shromažďujeme, potřebujeme mít repertoár, který vychází z procvičování a pochopení kontextu tématu. Efektivita učení také závisí na motivaci, zaměření a jasném cíli. Rozpoznání i menších úspěchů a pokroku může pomoci udržet si motivaci.

Z filozofického hlediska je vůle definována jako rozhodování o určitém druhu jednání na základě motivů vědomého jednání. Vůle je tedy snaha provést konkrétní akci nebo dosáhnout určitého cíle. Abychom dosáhli svých cílů, musíme jasně porozumět našim touhám a měli bychom být schopni si detailně představit, jaké by to bylo dosáhnout našich cílů.

Bohužel většina lidí přestane snít krátce poté, co začnou, protože nevidí způsob, jak se tam dostat. Co však přehlížejí je, že cesta k jejich cíli nehraje žádnou roli v tom, jak ho dosáhnou. Cestu tvoří pouze kroky, které podniknou. Ani ti nejúspěšnější lidé neplánovali a nepředvídali svou kariéru tak, jak vznikla.

Touha úzce souvisí s naší vírou v ni. Když věříme ve své schopnosti, zbavuje nás to našich komplexů a dává nám přístup k řetězcům asociací našeho myšlení, které jsou často přerušovány tlakem našich strachů.

Strach je stav a produkt naší představivosti o budoucnosti a jejích důsledcích, kdy přítomnost je potlačena. Strach je zdravý v situacích ohrožujících život a zdraví, ale je iracionální, když sedíme v křesle před počítačem a bojíme se, že nezvládneme úkoly, které tam najdeme. Měli bychom si položit otázku, zda je tento strach skutečný a zda jsme již propracovali všechen materiál, viděli, co se učí, a získali dovednosti, které se od nás očekávají.

Abychom se nevzdávali příliš rychle, musíme mít na paměti jasný cíl a nadále cvičit a zkoušet různé přístupy.

Abychom neztráceli čas opakovaným hledáním zdrojů nebo informací, musíme být organizováni. Například převzetí několika systémů může trvat celý den, takže nechceme ztrácet čas hledáním informací.

Existuje mnoho manažerských technik a metod, které můžeme použít, včetně Scrum, Agile, ToDo-Lists, Bullet Journal a dalších.

Je důležité rozlišovat mezi zaměřením a pozorností, protože nejsou stejné. Pozornost se vztahuje k hybnosti, jak se to děje právě teď, zatímco pozornost je zaměřena na téma, kterým se v tuto chvíli zabýváme. Účelné a záměrné sladění se s konkrétním cílem je to, co nazýváme focusing. Soustředění lidé jsou nejen vytrvalí a houževnatí, ale také těžko rozptylují nebo neodradí. Pokud známe svůj cíl, je snazší podle toho sladit naše zaměření. Díky tomu jsme mnohem efektivnější a rychleji se přibližujeme k cíli, aniž bychom se nechali rozptylovat vnějšími vlivy.

Pozornost

Pozornost se týká způsobu, jakým vnímáme konkrétní téma se zvýšeným zájmem o získávání konkrétních dat a informací z něj. Naše pozornost je utvářena našimi zkušenostmi a informacemi, které získáváme, stejně jako našimi zájmy, potřebami, osobními postoji, přesvědčením, orientací, cíli a minulými zkušenostmi. Tento mentální proces funguje podvědomě a je nezávislý na naší vědomé kontrole.

Když mluvíme o koncentraci, máme na mysli udržení naší pozornosti na určité téma. Dokud nás toto téma bude zajímat, pokračujeme v práci, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku pro naši pohodu. Pozornost úzce souvisí s koncentrací a soustředěním.

Musíme si však uvědomit, že naše pozornost má omezenou dobu trvání a časem začne klesat. Když se budeme nutit pokračovat ve snaze vstřebávat informace, když naše pozornost upadá, může to vést k frustraci a potížím s porozuměním. Proto je nezbytné pochopit, jak efektivně rozdělit naši pozornost.

Pohodlí

Pohodlí označuje emocionální stav, který výrazně ovlivňuje chování, myšlení, soustředění, pozornost a koncentraci. Vyznačuje se pocitem pohody a upřednostňováním bezrizikového chování, často označovaného jako „komfortní zóna“. Yerkes-Dodsonův zákon popisuje kognitivní výkon ve vztahu k úrovním stresu, které se mezi jednotlivci velmi liší a lze je rozdělit do čtyř částí. Hebbovská verze tohoto zákona se běžně používá k prezentaci tohoto procesu výkonu.

Překážky

Kromě různých účinných vlastností, o kterých jsme hovořili, existuje několik překážek, které brání našemu pokroku a mohou nám dokonce bránit v dosažení našich cílů, řešení konkrétních úkolů nebo rozvoji a zdokonalování dovedností. Tyto překážky nás mohou odradit od toho, abychom vystoupili z naší komfortní zóny a riskovali.

KONEC CITACE Z MANUÁLU

Nyní navážu na to, čím jsme zakončili citaci z manuálu PROCES UČENÍ. Tato citace končí slovy:

„Abychom vystoupili z naší komfortní zóny a riskovali“

My ovšem přitom vůbec nemusíme riskovat. Stačí využít svou vlastní originální stránku osobnosti, která je v horoskopu narození naznačena postavením planety Uran a s níž se můžeme skutečně OSVOBODIT v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Vodnář.

Překážky a pocity

Všechny překážky a pocity, které nám brání v dosažení našich cílů, jsou dočasné. Tyto pocity pominou, ale cíl zůstává. Často porovnáváme dovednosti, talent a vášeň, což je vnímáno jako překážka. Pokud však porozumíme definicím těchto pojmů, uvědomíme si, že spolu souvisí a vzájemně se podporují. Všichni máme různé talenty, dovednosti a vášně, které nám pomáhají dosáhnout vytoužených cílů. Záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout, ne na složkách, které nám ho pomáhají dosáhnout.

Tlak

Pojem tlak lze popsat jako psychickou zátěž způsobenou různými vnějšími i vnitřními faktory. Vyžaduje to hodně z našich zdrojů a ovlivňuje lidi různě v závislosti na situaci. Stres je naopak nespecifická reakce těla na jakoukoli formu tlaku. Vyžaduje smyslové vnímání spouštěcího podnětu a přenos signálu do oblasti těla, která podnět zpracovává. Biochemické reakce, jako je uvolňování stresových hormonů, obvykle doprovázejí stres.

Vnitřní a vnější faktory mohou způsobit tlak. Naše přesvědčení, postoje a charakterové rysy jsou vnitřní faktory, které mohou ovlivnit, jak zvládáme tlak. Například perfekcionismus nás může přimět dělat vše bezchybně a rychle, což může způsobit tlak. Zvládnout takové charakterové rysy může být obtížné, protože se vyskytují nevědomě a odrážejí se ve formě emocí. Abychom to zvládli, musíme se věnovat činnostem, které nutí náš mozek fungovat jinak, jako je hudba nebo kreslení, aby náš mozek vymyslel něco nového a narušil naše obvyklé vzorce myšlení.

Tlak mohou vyvolat i vnější faktory, jako je to, co si o nás druzí říkají nebo myslí, nebo přísné termíny. Měli bychom vědět, že lidé nás mohou negativně ovlivnit pro své ego a často nemají s našimi schopnostmi mnoho společného. Vědět, že se cítíme být verbálně napadeni pouze lidmi, kterým připisujeme vysokou hodnotu, je zásadní. Vnější vlivy můžeme snadno eliminovat tím, že máme jasně stanovený cíl a za ním vášnivě jdeme. Jen ten, kdo byl na podobné cestě jako my, může naše rozhodnutí přesně vyhodnotit; vše ostatní je jen předpoklad.

Vypořádat se s frustrací

Frustrace je reakce na událost, situaci nebo stav, který v nás zanechá pocit bezmoci nebo zklamání. Může to být způsobeno vnějšími faktory, jako je negativní zpětná vazba od autorit, nebo vnitřními faktory, jako jsou vědomé nebo podvědomé myšlenkové procesy. Je důležité si uvědomit, že naše pocity jsou často odrazem našich myšlenek, a když si od svých emocí získáme určitý odstup, můžeme si vytvořit objektivní názor a úsudek o situaci.

Každý má jinou toleranci k frustraci a ti s nízkou tolerancí se mohou vzdát nebo se stát agresivními, když čelí neočekávaným překážkám. Nicméně frustrační toleranci lze rozvíjet a zlepšovat vědomým úsilím a praxí.

FRUSTRAČNÍ TABULKA

Abychom zlepšili naši frustrační toleranci, musíme nejprve identifikovat zdroj naší frustrace. V souvislosti s informační bezpečností může například vzniknout frustrace z nedostatku zdrojů, jako jsou informace. Rozvíjení nezbytných dovedností k získání informací, které potřebujeme, může pomoci zmírnit tuto frustraci.

Abychom zlepšili svou toleranci k frustraci, musíme se také záměrně postavit do situací, kdy frustrace pravděpodobně nastane. Když se vědomě rozhodneme těmto situacím čelit, můžeme se naučit ovládat své reakce a stát se sebevědomějšími.

Je důležité si pamatovat, že frustrace je dočasný pocit, který pomine, a my na něm můžeme ovládat svou vnitřní reakci. Zatímco vnější faktory mohou být mimo naši kontrolu, svou schopnost zvládat frustraci můžeme zlepšit procvičováním a rozvojem svých dovedností.

ZÁKLADNÍ LIDSKÉ SCHOPNOSTI

Na následujících stránkách nejenomže Vám vysvětlím vše, co se týče PYRAMIDY a TABULKY UČENÍ, naleznete zde i další TABULKY, o kterých jsme hovořili výše. Mimoto se budeme ještě UČIT, takže se dozvíte nové informace, které Vám mohou pomoci na Vaší další životní cestě. Se způsobem myšlení souvisí i posouzení toho, co má společného ŽIVOT a počítačové programovací jazyky. .

Tento materiál má několik částí, které tvoří dohromady jeden celek a poskytují celkový obraz nejen o UČENÍ, ale i o životě jako celku. Původně byl zpracován pro ty, kteří se zabývají informační technikou, tedy pro informační technology a programátory, aby lépe porozuměli tomu, jak pracovat s počítačovými programy a jak si poradit s programováním, ale postupem času se začal pomalu přetvářet v MANUÁL, který nám pomůže lépe pochopit život.

Je tedy možné říci, že tento manuáluniverzální charakter. Stačí si jej přečíst jednou nebo několikrát tak, abyste pochopili nejen strukturu, ale i to, na jakém systému je založen. V manuálu jsou ukryty de facto tři druhy informací. Na samotném začátku se učíte teorii. Zde se dozvíte mnoho nového o tom, jak se učit, což se Vám jistě bude hodit i v životě.

V tomto MANUÁLU naleznete tři TABULKY, ve kterých bude uvedeno, jak je to s VIZEMI pro celou vaši i naši generaci. Dozvíte se také, jak v souvislosti s  VIZEMI na sebe vzájemně působí obě naše generace. Každopádně se budeme i nadále především UČIT (viz výše).

V dalším MANUÁLU naleznete TABULKY, kde se dozvíte, jak bychom měli nasměrovat energii pro VIZI tak, aby se mohly obě naše generace navzájem podporovat a pomáhat si.

Jak to bude fungovat při plnění zadaných úkolů?

Každý člověk má nějaké své schopnosti, které může uplatnit při plnění zadaných úkolů. Nejsme všichni stejní, o to je lepší, že se můžeme navzájem doplňovat. Před započetím projektu bych tedy doporučovala si sednout k jednomu stolu, vybrat ze svého středu nějakého dobrého analytika a začít přemýšlet o tom, co všechno budete k uskutečnění svého záměru potřebovat.

Kdo to bude zařizovat?

Toho, co je potřeba k zajištění projektu, je celá řada, každý člen vaší skupiny však bude mít k dispozici materiál, kde bude mít uvedeno, jaká energie je pro něj přirozená. Pak se stačí podívat, jestli právě tato energie může při zvládnutí projektu pomoci.

Jak rozpoznat, zda mám ke zvládnutí úkolů vlohy?

To rozpoznáte velice jednoduše tím, že bude v tabulce uvedena příslušná energie z OKAMŽIKU NAROZENÍ jako platná pro Váš život v uvedené životní oblasti, což bude zřejmé z toho, že v příslušné vesmírné energii a životní oblasti bude přítomné nějaké vesmírné těleso nebo bude přítomna nějaká důležitá vesmírná energie doplněná doprovodným textem.

V tomto prvním MANUÁLU „NAUČTE SE PLNIT SI SVÉ VIZE-UČENÍ“ se seznámíte s VIZÍ naší a vaší generace a s tím, jak se navzájem ovlivňují.

druhém MANUÁLU naleznete tři TABULKY, které na téma VIZE navazují a doplňují je o další informace, a sice:

  • TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ
  • EMOČNÍ TABULKA
  • FRUSTRAČNÍ TABULKA

V druhém MANUÁLU budete mít uveden postup, jak s TABULKAMI pracovat, protože všechny TABULKY na sebe navazují včetně tabulky z tohoto prvního MANUÁLU „NAUČTE SE PLNIT SI SVÉ VIZE! UČENÍ“.

Projekt „Naučte se opět milovat sami sebe i svůj život“

V projektu se prolíná soustava UČENÍpraktickými životními zkušenostmi.

Proč vznikl tento projekt?

Toto je první, teoretická část, v níž je vše, proč projekt vlastně vznikl včetně UČENÍ. CÍLEM je naplnit životní VIZI.

Druhá část, tedy druhý MANUÁL, se věnuje řešení a definování problémů.  Jsou zde vyjmenovaná pomocná témata s informacemi, které Vás dovedou k Vaší samotné podstatě. Tyto materiály jsou zpracovány na základě Vašich údajů o narození, takže jsou zpracovány v souznění s vesmírným děním.

Projekt má takovýto systém:

Vychází se z psychických poznatků, které jsou doplněny a dokumentovány o poznatky z dalších oborů.

Čemu věnovat pozornost a co řešit?

Pozornost bychom měli věnovat tomu, s čím sami můžeme něco udělat. To, co neovlivníme naší vlastní vůlí, musíme nechat, ať se nám to líbí nebo ne, protože pokud bychom to chtěli řešit, jen by nás to frustrovalo.

Jak řešit negativní emoce při učení?

Někdy se stává, že máme k učení odpor, leckdy až nepřekonatelný. To bývá ve chvílích, kdy si s něčím nevíme rady nebo něčemu nerozumíme a tím pádem se nemůžeme hnout z místa. V tomto MANUÁLU se tedy pokusíme sepsat postup, jak to udělat, abychom se naučili to, co se naučit máme a přitom jsme mohli uplatnit pozitivní emoce a vyhnuli jsme se frustraci.

Vnitřní a vnější faktory a TLAK                         

Vnitřní a vnější faktory mohou způsobit tlak. Naše přesvědčení, postoje a charakterové rysy jsou vnitřní faktory, které mohou ovlivnit, jak zvládáme tlak. Například perfekcionismus nás může přimět dělat vše bezchybně a rychle, což může způsobit tlak. Zvládnout takové charakterové rysy může být obtížné, protože se vyskytují nevědomě a odrážejí se ve formě emocí. Abychom to zvládli, musíme se věnovat činnostem, které nutí náš mozek fungovat jinak, jako je hudba nebo kreslení, aby náš mozek vymyslel něco nového a narušil naše obvyklé vzorce myšlení.

Tlak mohou vyvolat i vnější faktory, jako je to, co si o nás druzí říkají nebo myslí, nebo přísné termíny. Měli bychom vědět, že lidé nás mohou negativně ovlivnit pro své ego a často nemají s našimi schopnostmi mnoho společného. Vědět, že se cítíme být verbálně napadeni pouze lidmi, kterým připisujeme vysokou hodnotu, je zásadní.

Jen ten, kdo byl na podobné cestě jako my, může naše rozhodnutí přesně vyhodnotit; vše ostatní je jen předpoklad.

 Nejprve se budeme v tomto MANUÁLU věnovat VIZI a prověříme si, jak taková VIZE vypadá v praxi a jak s ní pracovat.
Nyní tedy pokračujte na záložku MOJE VIZE