Mapa života

Mapa života
I. OSOBNOST I. ZÍSKÁVÁNÍ I. ČINNOST II. STABILIZOVÁNÍ II. SEBELÁSKA II. FINANCE III. KOMUNIKACE III. MYŠLENÍ III. BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ IV. PÉČE IV. BEZPEČÍ IV. RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST, PLANETA ZEMĚ V. TVOŘENÍ V. ŽITÍ V. ZÁJMY, ZÁLIBY, ROMANTICKÉ LÁSKY, DĚTI VI. ANALYZOVÁNÍ VI. MYŠLENÍ VI. KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ VII. NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ VII. LÁSKA VII. PARTNERSKÉ VZTAHY VIII. TOUHA VIII. POSILOVÁNÍ VIII. INTIMNO, BLÍZKÉ VZTAHY IX. HLEDÁNÍ IX. DUCHOVNÍ RŮST IX. VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA X. BUDOVÁNÍ X. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA X. SPOLEČNOST XI. OSVOBOZOVÁNÍ XI. PROBUZENÍ XI. PŘÁTELÉ XII. PŘIJÍMÁNÍ XII. SJEDNOCOVÁNÍ XII. NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY, NEPŘÁTELÉ TADY a TEĎ

I. OSOBNOST

Pokud s něčím začínáme, záleží na tom, jak reagujeme na každou novou situaci jako OSOBNOST. Každý z nás disponuje energií, kterou projevuje jako OSOBNOST.

I. ZÍSKÁVÁNÍ

Máme dánu také energii, se kterou ZÍSKÁVÁME to, co potřebujeme k přežití. Právě při projevu této energie můžeme ZÍSKAT to, co k přežití potřebujeme tak, jak je to platné právě pro nás.

I. ČINNOST

Máme-li přežít, musíme pro to fyzicky něco udělat. Bez aktivní fyzické činnosti nepřežijeme.  Pokud v životě s něčím začínáme, potřebujeme-li přežít nebo cokoliv fyzicky udělat, musíme vyvinout nějakou aktivní fyzickou ČINNOST.

II. STABILIZOVÁNÍ

Máme-li si život užívat, je třeba STABILIZOVAT svou vlastní životní situaci na úrovni finanční (ve smyslu finanční soběstačnosti), prostorové (ve smyslu vymezení vlastního prostoru) a citové (ve smyslu vědomí vlastní hodnoty). Při STABILIZOVÁNÍ vymezujeme svůj vlastní prostor a investujeme svůj čas.

II. SEBELÁSKA

Existuje i energie, s jejíž pomocí v sobě můžeme odhalit svou vlastní SEBELÁSKU, tedy schopnost mít se rád, protože to je nutné pro naše sebevymezení. Máme-li si život opravdu užívat, pak je nutné znát svou vlastní hodnotu a se SEBELÁSKOU si přiznat, že  i my si můžeme život užívat.

II. FINANCE

Pro stabilizování vlastní životní situace je třeba také vědět, jakou energii uplatnit v souvislosti s FINANCEMI.

III. KOMUNIKACE

Komunikace je pro náš život důležitá, záleží však na tom, jaké informace při komunikaci přijímáme a předáváme. V tomto případě jde o KOMUNIKACI na BLÍZKO, tedy komunikaci v našem BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci). Právě zde přijímáme a předáváme ty správné informace. Jakékoli jiné informace většinou nebývají objektivní.

III. MYŠLENÍ

Každý z nás také disponuje energií, kterou využívá při MYŠLENÍ.  Je to právě tato energie, kterou uplatňujeme i při KOMUNIKACI.

III. BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

Svou "tělesnost" dále rozšiřujeme prostřednictvím svého blízkého okolí a při vzdělání. Každého z nás tedy formuje BLÍZKÉ OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) i VZDĚLÁNÍ

IV. PÉČE

O tom, zda se budeme či nebudeme cítit dobře, rozhoduje to, jak dalece pečujeme o to, co souvisí s naším původem. S touto energií pečujeme o to, co souvisí s naší rodinou, národem, vlastí a v konečném efektu také s planetou Zemí, která je domovem nás všech. Zde je třeba si všímat toho, co je přirozené z hlediska původu, ať už našeho vlastního nebo kohokoli jiného, protože stejně jako my čerpá ze svého původu každý člověk.

IV. BEZPEČÍ

Každý z nás má také potřebu vnitřního pocitu BEZPEČÍ, proto má každý z nás dánu energii, při jejímž projevu se vnitřním pocitem BEZPEČÍ cítíme dobře. Je to právě tato energie, která nás spojuje s planetou Zemí.

IV. RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST, PLANETA ZEMĚ

Je důležité také to, jakou energií nás vybavila naše RODINA, tedy náš PŮVOD. Naše rodina je mikrokosmem makrokosmu lidstvo a naše vlast je  mikrokosmem makrokosmu planeta Země, proto bychom se měli již v rodině naučit úctě k dědictví předků a také k planetě Zemi, abychom mohli toto poselství zachovat a předávat dále.

V. TVOŘENÍ

Tvoření nás naplňuje vnitřním pocitem hrdosti a přispívá k našemu sebevědomí. Při tvoření dáváme najevo své pozitivní city a pocity a staráme se o to, aby zůstaly tyto city zachovány v tom, co vytvoříme.

V. ŽITÍ

V životě každého z nás existuje také energie, která dává smysl našemu žití. Máme-li žít smysluplný život, pak musíme dávat prostor právě této energii.

V. ZÁJMY, ZÁLIBY, ROMANTICKÉ LÁSKY, DĚTI

Své pozitivní city vymezujete při HRÁCH, ZÁLIBÁCH, ROMANTICKÝCH LÁSKÁCH a také při kontaktu s DĚTMI, což je to, co v nás vzbuzuje pozitivní city a každý z nás má dánu energii, jejíž projev u něj pozitivní city vzbuzuje.

VI. ANALYZOVÁNÍ

ANALYZOVÁNÍ nám pomáhá rozlišovat, co pro svůj život skutečně potřebujeme a co nikoliv, a to tím, že všechny informace, s nimiž se setkáváme při KOMUNIKACI, budeme ANALYZOVAT citlivě, tedy na základě svých pocitů, a také prakticky.

VI. MYŠLENÍ

Myšlení je důležité i z hlediska toho, jak analyzujeme informace získané při komunikaci. V tomto ohledu hraje roli i to, jak se cítíme.

VI. KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ

Každý z nás také disponuje energií, s níž vykonáváme KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, tedy jakousi "službu druhým lidem", s níž si zajišťujeme to, co potřebujeme k životu

VII. NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ

Každý z nás také disponuje energií, s níž navazujeme vztahy pro spolupráci. Toto NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ by mělo v každém případě vést k rovnováze, kdy je dán prostor oběma stranám. Je to právě oblast, v níž je patrné NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, kde nalézáme ty správné lidi pro spolupráci. S touto energií souvisí i umění, protože je to právě umění, co také napomáhá rovnováze a harmonii.

VII. LÁSKA

I energii lásky máme ve svém životě naznačenu. Tato energie souvisí s tím, jak dalece známe svou cenu a dokážeme si užívat života. Zatímco se SEBELÁSKOU projevujeme lásku k sobě sama, LÁSKU projevujeme vůči druhým lidem, protože každý člověk je hoden LÁSKY a je tudíž přínosné u něj LÁSKU odhalovat, aby ji mohl projevit.

VII. PARTNERSKÉ VZTAHY

Každý z nás má také dánu energii, kterou se učí zvládat prostřednictvím druhých lidí. Právě lidi s tímto energetickým potenciálem k sobě přitahujeme a navazujeme s nimi partnerské vztahy.

Právě toto je energie představující "TY" jako protipól k našemu "JÁ", jedná se o energii, kterou k sobě přitahujeme druhé lidi, jejichž prostřednictvím se učíme tuto energii zvládat. Právě v této životní oblasti při projevu této energie objevujeme své vztahy.

VIII. TOUHA

Každý člověk touží po harmonii, po rovnováze, každý člověk touží po tom, cítit se dobře. Právě k tomuto ideálu  jsme vedeni naší hlubokou touhou. Toto je energie hluboké proměny související s tím, po čem hluboce TOUŽÍME.

VIII. POSILOVÁNÍ

Rovněž existuje v životě každého z nás energie, s níž můžeme POSÍLIT svou vlastní moc k ovládnutí svého života. Pokud se odhodláme ke své vlastní hluboké proměně související s našimi hlubokými TOUHAMI, pak můžeme také POSÍLIT svou moc k ovládnutí svého života.

VIII. INTIMNO, BLÍZKÉ VZTAHY

K naší proměně přispívá také HLUBOKÉ POCHOPENÍ toho, o co jde v našich BLÍZKÝCH VZTAZÍCH. Své vztahy vymezujeme tím, že dáváme prostor druhému člověku podobně, jako žádáme prostor pro sebe sama.

IX. HLEDÁNÍ

Jestliže dospějeme hlubokým poznáním k naplnění svých tužeb, pak začneme hledat společnou cestu pro budoucnost, kdy se odpoutáváme od svého vlastního "Já" a posouváme se na duchovní úroveň, s níž přesahujeme své vlastní "Já" a orientujeme se spíše na druhé lidi. Toto HLEDÁNÍ souvisí s VÍROU a FILOZOFIÍ i s CIZINOU a DALEKÝMI CESTAMI.

IX. DUCHOVNÍ RŮST

Pokud se nám podaří dát svým vztahům duchovní rozměr, pak můžeme duchovně růst. Duchovní rozměr života si můžeme uvědomit díky "vesmírnému dárci" a s ním obohatit svůj život o vyšší - duchovní úroveň vnímání. Musíme se však vyvarovat přehánění.

IX. VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA

DUCHOVNÍ RŮSTEM si ve vztazích stanovujeme vlastní životní FILOZOFII či VÍRU, a to i na DALEKÝCH CESTÁCH a v CIZINĚ.

V této životní oblasti dále rozšiřujeme své vztahy o duchovní rozměr, kdy přesahujeme své vlastní "já" a jde nám především o to, co je pravdivé a čemu můžeme věřit. Toto je důležité především při kontaktu s CIZINOU.

X. BUDOVÁNÍ

Máme-li být úspěšní, je třeba si budovat pevně daný řád, v němž můžeme převzít zodpovědnost za své jednání.

X. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Existuje také energie, jejíž projev zpočátku odmítáme, protože se jedná o něco, co vůbec není jednoduché a  v čem vnímáme svou nedostatečnost, ale právě v to je ta "ZKOUŠKA".  Je to právě tato ZKOUŠKA, která se před námi objevuje, abychom nepřeháněli. Tuto vesmírnou zkoušku nám předkládá "vesmírný učitel" a souvisí s naším karmickým úkolem, kterým připravujeme podmínky pro život budoucím generacím.

X. SPOLEČNOST

Každý z nás má také svůj úkol při uplatnění ve SPOLEČNOSTI. Při projevu energie související s naším uplatněním ve SPOLEČNOSTI objevujeme svá práva, která souvisí s naší vírou či filozofií, případně s cizinou. Uplatnění ve SPOLEČNOSTI je oblastí našeho největšího rozvoje, protože je to právě tato energie, která je nejvíce vidět.

XI. OSVOBOZOVÁNÍ

Každý z nás má také možnost se vnitřně osvobodit od toho, co nás omezuje, a to tím, že začneme dělat něco jinak a využijeme k tomu techniky.

XI. PROBUZENÍ

Každý z nás také disponuje energií, při jejímž projevu můžeme probudit svou originalitu prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí.

XI. PŘÁTELÉ

Každý z nás má také dánu energii, kterou projevuje ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály - mezi PŘÁTELI.

XII. PŘIJÍMÁNÍ

Každý z nás má ve svém životě také životní oblast, kde pouze pasivně přijímá. Jedná se o životní oblast, v níž necháváme "pracovat Vesmír". Pokud jsme zvládli všech předcházejících 11 energií, pak právě zde budeme jen pasivně PŘIJÍMAT, co přichází a co inspiruje pro nový začátek.

XII. SJEDNOCOVÁNÍ

Každý z nás má dánu také energii, s níž se můžeme naladit na energie Vesmíru tak, abychom se mohli SJEDNOCOVAT. Energie SJEDNOCOVÁNÍ je naším "Božským Já", naší božskou podstatou, která stojí na počátku našich kosmických schopností.

XII. NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY, NEPŘÁTELÉ

Každý z nás má také životní oblast, kam bylo námi nebo našimi předky vytěsněno to, co jsme ve svém životě neřešili. Nyní se to nachází v oblasti NEVĚDOMÍ a čas od času si to žádá naši pozornost.

Toto je energie, která byla v minulosti vytěsněna našimi předky nebo námi samotnými.  Pokud někdo z našich předků určité problémy neřešil a vytěsnil je, tyto neřešené problémy se předávaly z generace na generaci a v našem životě se dostaly do oblasti NEVĚDOMÍ. Pro další rozšíření našich práv si musíme vyřešit i to téma, které je v našem NEVĚDOMÍ, někdy i prostřednictvím UZAVŘENÝCH PROSTOR, což jsou různé ústavy, léčebny, sanatoria, vězení, kláštery, kasárna atd. Proto je lepší se s oblastí NEVĚDOMÍ vypořádat vědomě.